Munkajog

Közreműködöm a munkáltatók, a munkavállalók munkaügyi problémáinak jogi megoldásában. A jogi munka egyik lényeges elemének a megelőzést, a megfelelő előzetes jogi tanácsadást és tájékoztatást tartom mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon, figyelemmel arra, hogy ekként kerülhetők el legeredményesebben a későbbiekben a jogviták. A munkaviszony létesítésének vagy a rendes vagy rendkívüli felmondásának megfelelő és pontos előkészítésével megelőzhető, hogy egy-egy elhamarkodott munkáltatói intézkedés következményeként nagy összegű kártérítés fizetésére kerüljön sor, illetve megelőzhető, hogy a munkavállaló a munkáltató eljárása következtében az őt jogszerűen megillető járandóságoktól elessen.

Munkajogi tanácsadás munkáltatók számára

– Munkajogi átvilágítás – munkaügyi bírság megelőzése
A munkaügy hatósági ellenőrzés tárgyát képezi. Minden foglalkoztató elemi érdeke a hatósági ellenőrzéseknek megfelelő foglalkoztatás, hiszen jogsértés esetén a munkaügyi bírság magas összegű lehet. Vállalom gazdasági társaságok munkajogi dokumentumainak teljes körű átvilágítását, a munkajogi audit keretében a társaság sajátosságainak megismerését követően jelzem az esetleges problémákat és javaslatot teszek azok megoldására.
– Munkaszerződések készítése, aktualizálása, véleményezése
– Vezetői munkaszerződések, munkaügyi szabályzatok elkészítése, véleményezése
– Tanácsadás speciális munkajogi kérdésekben
• Leltárfelelősségi megállapodások készítése
• Munkaidő beosztására, rugalmas felhasználására kiterjedő tanácsadás, a munkaidő-keret optimalizálásának elvégzése
• Vezető állású munkavállalók ill. speciális munkaviszonyok szabályozása
• Kártérítési ügyek intézése
• Tanácsadás munkaviszony jellegű jogviszonyokkal kapcsolatban
– Peres és peren kívüli képviselet munkaügyi jogvita során

Munkajogi szolgáltatások munkavállalók részére

– Munkaszerződések aktualizálása, véleményezése
– Jogi tanácsadás felmondás (munkaviszony megszüntetése) esetén
• a munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállaló képviselete a munkáltatóval szemben;
• felmondás, azonnali hatályú felmondás jogszerűségének vizsgálata;
• tájékoztatás a felmondási időre és a végkielégítésre vonatkozóan;
– Jogi képviselet munkaügyi perekben
– Jogi tanácsadás speciális munkajogi kérdésekben
• Táppénzen lévő kismamát megillető védelemre vonatkozó tanácsadás, képviseletük a munkáltatóval szemben,
• Jogi tanácsadás arra vonatkozóan, hogy mit tehet a munkavállaló, ha munkaszerződését közös megegyezéssel kívánja a munkáltató módosítani.
• A munkavállaló érdekeinek képviselete a munkáltatóval szemben;

Társasági jog – Cégalapítás, módosítás

A társasági jogi megbízások felölelik többek között:

 • Társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás, ügyintézés
 • Bejegyzett társaságok társasági szerződésének módosítása és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése
 • Törzstőke emeléséhez, leszállításához szükséges jogi dokumentumok elkészítése
 • Társaság átalakulásához szükséges jogi dokumentumok szerkesztése
 • Működő társaságban való részesedésszerzéshez szükséges okiratok elkészítése (üzletrész adásvételi szerződések)
 • Ügyvezető kinevezéséhez szükséges dokumentumok elkészítése, aláírási minta szerkesztése, ellenjegyzése
 • Végelszámolás, felszámolás lefolytatásához, cégmegszüntetéshez szükséges valamennyi dokumentum előkészítése

Egyéni ügyvédi tevékenységem kezdetétől a Cégbíróság felé a társaság bejegyzési, társaság változásbejegyzési bejelentési kötelezettség teljesítését elektronikus eljárásban végzem ezért tapasztalattal, zökkenőmentesen tudok eleget tenni a jogszabályi előírásoknak.
Főként betéti társaságok és korlátolt felelősségű társaságok cégügyeit intézem.

Polgárjog

Ezen belül különösen az alábbi területen látom el ügyfeleim képviseletét peres- és nem peres eljárások során:

 • tulajdonjogi viták
 • birtok és birtokvédelemhez kapcsolódó ügyek
 • szavatossági és kártérítési ügyek
 • tulajdonjog átruházásra szerződések szerkesztése
 • Ingatlanjog
  • Ingatlanokra vonatkozó átruházó (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, opciós, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
  • Közös tulajdon létrehozásával (házasság, ráépítés, társasház, stb.) és megszüntetésével kapcsolatos szerződések elkészítése és ellenjegyzése
  • Társasház alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése
  • Földhivatali ügyintézés, ezzel kapcsolatos iratszerkesztés, ingatlan-nyilvántartási eljárásban képviselet
  • Teljes körű ügyintézést vállalok szükség esetén a hitelintézet, és a közjegyző előtti szükséges eljárásokban is.
  • Ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • bérleti-, megbízási- és vállalkozási szerződések szerkesztése, előkészítése
 • életjáradéki, tartási, öröklési szerződések szerkesztése
 • vállalkozási- és megbízási szerződések szerkesztése

Gazdasági jog

Vállalom gazdasági társaságok működésével kapcsolatos különböző szerződések készítését, véleményezését; biztosítéki szerződések, szerződésrendszerek kialakítását. Jogi tanácsadással és perbeli képviselettel állok Ügyfeleim rendelkezésére szerződésszegés, teljesítési késedelem, hibás teljesítés esetén.

Követeléskezelés

 • Nem fizető adósok ügyvédi felszólítása
 • Fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárás megindítása
 • Képviselet csődeljárás, felszámolás, végelszámolási és végrehajtási ügyekben
 • Felszámolási eljárás kezdeményezése nem fizető adósokkal szemben
 • Hitelezői igények felszámoláson belüli érvényesítése

Házassági vagyonjog, családjog

Vállalom házassági vagyonjogi, és házassági vagyon megosztásával kapcsolatos szerződések okiratba foglalását, végrendelet készítését, képviseletet hagyatéki eljárásban, öröklési perek során, valamint közreműködök házassági bontóperek, házassági vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos perek, gyermek elhelyezési, gyermektartással, rokontartással kapcsolatos jogviták, peres eljárások során.

 • házassági bontóperekkel összefüggő tanácsadás és képviselet
 • gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek
 • tartásdíjjal összefüggő ügyek
 • házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások, szerződések
 • házassági vagyonközösség megszüntetésére vonatkozó megállapodások